Förtroendevalda i Uddevalla kommun

Utskott, beredningar, råd och kommittéer (10 st)

Namn
Arbetsmarknad och Integrationsutskottet
Arvodesberedning
Hälsopolitiska rådet
Jävsutskottet
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning (kommunen repr
Kommunala rådet för äldre (kommunens repr)
Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Personalutskottet
Vänortskommitten
Vänortsstyrelsen